دفاتر شاهد و ایثارگر دانشکدگان / دانشکده ها

دانشکدگان / دانشکده

مدیر / کارشناس

شماره تماس

دانشکده های فنی

خانم شفارودی

۴۴۱۸

حقوق و علوم سیاسی

خانم کثیری

۲۳۳۷

مدیریت

آقای نوراله

۷۷۴۷

هنرهای زیبا

آقای مظلوم

۶۶۹۷۸۵۲۳

علوم

خانم سلطان ویس

۶۶۴۱۵۹۰۷

ادبیات و علوم انسانی

خانم صالحی

۳۰۵۵

زبانهای خارجی

آقای فلاح دار

۹۱۷۷

دامپزشکی

آقای پورعلی

۷۱۸۵

جغرافیا

خانم رضایی اصل

۲۵۹۱

اقتصاد

خانم کفاشی

۸۰۱۵

معارف و اندیشه اسلامی

آقای نیک پی

۸۸۹۹۳۲۰۹

پردیس فارابی

آقای گائینی

۰۲۵۳۶۱۶۶۲۸۲

کشاورزی و منابع طبیعی

آقای مقیم بیکی

۰۲۶۳۲۲۱۵۸۲۳

ابوریحان

خانم امیری نیک

۳۶۰۴۰۶۱۲

کیش

خانم فیروزی

۰۷۶۴۴۴۳۴۹۱۳

البرز

خانم بابایی

۸۸۳۹۰۸۸۶ داخلی ۵۵۰ ‌‌‌‌‌‌‌