مدیران کل فعلی

مدیران کل فعلی

دکتر رحمت اله اللهیاری

‌‌‌‌‌‌

مدارج تحصیلی:

۱) دکتری تخصصی ( Ph.D. ): رشته مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲) کارشناسی ارشد: رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران

۳) کارشناسی: رشته روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی